آخرین خبرها
قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي
قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي

قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

ماده ١– اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هـر عنـوان و تاسـیس و ثبـت هرگونه تشکل برای انجام عملیـات بـانکی، بـدون دریافـت مجـوز از بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران ممنوع است. عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه گری بین عرضه  کنندگان ومتقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انوع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هـرعنوان و اعطـای وام، اعتبـار و سـایر تسـهیلات و صـدور کـارتهـای الکترونیکـی پرداخـت وکارت های اعتباری اطلاق میشود.

تبصره١ بانکها و صندوقهایی که قبلا به موجب قوانین خـاص تاسـیس شـده انـد براسـاس مفـاد همـان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد.

تبصره ٢- اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکـزی جمهـوری اسـلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظـرف یـک مـاه از تـاریخ لازم الاجـرا شـدن ایـن قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مـورد نیـاز را ارائه نمایند. در غیر این صورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهـوری اسـلامی ایـران ادامـه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهـد شـد. در صورت اعتراض، متقاضی میتواند به مراجع ذیصلاح قضـایی مراجعـه نمایـد. بانـک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف سـه مـاه درخواسـت را رسـیدگی و نتیجـه را بـه متقاضی اعلام نماید. در صورت عدم صدور مجوز، بانک یاد شده ایرادها و نـواقص پرونـده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.

تبصره ٣- آئین نامه ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی هـمچنـین مسـئولیت مدیران و سهامداران عمده، انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تاسیس آنها براسـاس قـوانین پولی و بانکی کشور مصوب ١٨/۴/١٣۵١ و عملیـات بـانکی بـدون ربـا مصـوب ٨/۶/١٣۶٢ بـا تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۴– اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صـورتی کـه موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش مـاه از تـاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نشوند بنابه اعلام بانک مرکزی جمهـوری اسـلامی ایـران حـق ادامـه فعالیت نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حکم در صورت شکایت بانک یاد شده از طریـق مقامات قضایی   صلاحیت دار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.

ماده ٢- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عهده بانک یاد شده است. موسسات و اشخاص فعال دراین زمینه مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار بازرسان بانک یاد شده قرار دهند.

تبصره١-در صورت ارائه گزا رش و احراز تخلـف توسـط بانـک مرکـزی جمهـوری اسـلامی ایران، این بانک میتواند نسبت به تعلیق مجوز موسسات متخلـف اقـدام نمایـد. در ایـن مـوارد،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین و همکـاریلازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. در صورت اعتراض، متقاضی میتواند بهمراجع ذی صلاح قضایی مراجعه نماید.

تبصره٢-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال نظـارت بـر موسسـات موضـوع ایـن قـانون نسبت به ساماندهی آنان در چارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید:

الف- برای موسساتی که شرایط ارتقا به سایر موسسات مالی، اعتباری غیربانکی یا بـانکی رادارا باشند مجوز لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر می شود.

  • کلیه گزارشها و اطلاعات به دست آمده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملا محرمانه تلقی میشود.
  • آئین نامه این تبصره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پـس از تاییـدشورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ٣- به منظـور امکـان نظـارت کامـل بانـک مرکـزی جمهـوری اسـلامی ایـران بـر بـازار متشـکل وغیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاسـت شـورای بـورس بـه عهـده وزیـر امـوراقتصادی و دارایی  میباشد.

ماده ۴- آئین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بـا همـاهنگی بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه به تصویب هیات وزیران  میرسد.

ماده ۵- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون  ملغی الاثر  میگردد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز سـه شـنبه مـورخ بیسـت و دوم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٣٠/١٠/١٣٨٣ به تاییـدشورای نگهبان رسید.

                                               رئیس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل

جهت دریافت فایل pdf  قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی اینجاکلیک کنید

حتما ببینید

قانون تجارت الکترونیکی

 قانون تجارت الکترونیکی

جهت دانلود فایل pdf قانون تجارت الکترونیکیاینجا کلیک نمایید باب اول- مقررات عمومی بحث اول – قلمرو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *