آخرین خبرها
قانون ساماندهی وحمایت از مشاغل خانگی
قانون ساماندهی وحمایت از مشاغل خانگی

قانون ساماندهی وحمایت از مشاغل خانگی

ماده ۱: دولت موظف است به استناد اصول بیست و هشتم (۲۸) و چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به سند چشم انداز بیست ساله، مشـاغل خـانگی را مطـابق ایـن قـانون سـاماندهی وحمایت نماید به نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای            اینگونه متقاضیان فراهم گردد.

ماده ۲: منظور از مشاغل یا کسب و کار خانگی، آن دسته از فعالیت هایی است که با تصـویب سـتاد موضـوعماده (۳)، توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای  مسکونی در قالب یک طرح کسب وکـار بـدون مزاحمـت وایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یـا کـالای قابـلعرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می گردد.

شاغلین کسب و کار مذکور برای کسب منافع به صورت های ذیل فعالیت می نمایند:

 • انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کارفرمای خارج از محیط مسکونی.
 • انجام فعالیت مستقل اعم از تامین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسکونی.
 • انجام فعالیت به صورت تعاونی، اتحادیه و یا مشارکت با بنگاه های بالادستی تامین کننـده مـواد اولیـه وعرضه محصول آنان در بازار، ترجیحا به صورت کسب و کار خوشه ای.

ماده ۳: به منظور حمایت و گسترش مشاغل خانگی، ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که از  ایـنپس (ستاد) نامیده  میشود با ترکیب زیر تشکیل می شود:

 • وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس.
 • وزیر صنایع و معادن یا نماینده تام الاختیار وی.
 • وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار وی.
 • وزیر بازرگانی یا نماینده تام الاختیار وی.
 • وزیر ار تباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده تام الاختیار وی.
 • وزیر رفاه و تامین اجتماعی یا نماینده تام الاختیار وی.
 • وزیر تعاون یا نماینده تام الاختیار وی.
 • وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده تام الاختیار وی.
 • وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار وی.
 • رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار وی.
 • فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا یکی از معاونان وی.
 • رئیس شورای عالی استان ها یا نماینده شورای مذکور.
 • سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره).
 • رئیس سازمان بهزیستی کشور.
 • رئیس سازمان تامین اجتماعی.
 • دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
 • رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
 • رئیس اتاق تعاون.
 • رئیس شورای مجامع صنفی کشور.
 • مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع).

تبصره ۱- مصوبه ستاد با تایید اکثریت وزراء عضو، توسط وزیر کار و امور اجتماعی ابلاغ  می گردد.

تبصره ۲- کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ، با عضویت نمایندگان دستگاه های استانی مزبور که در هر استان به ریاست استاندار تشکیل می گردد موظف به اجراء مصوبات ستاد و نظارت بـر حسـن اجـراء ایـن قـانون درسطح استان  میباشد .

ماده ۴: وظایف و اختیارات ستاد :

 • تعیین سیاست های اجرائی مشاغل خانگی.
 • تعیین راهکارهای پیوند کسب و کار خانگی با بازار سرمایه بیرونی اعم از داخلی و بین المللی.
 • ایجاد هماهنگی در دستور العملهای حمایتی و نظارتی  دستگاههای اجرائی  ذیربط در مورد مشاغل و کسب و کار خانگی.
 • ارزیابی مستمر نقش اجتماعی و اقتصادی مشاغل خانگی در توسعه ملی.
 • بررسی راهکارهای حمایتی مالی و تسهیلاتی از مشاغل خانگی.
 • بررسی پیشنهادهای دستگاه های اجرائی و کارگروه های استانی جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی.
 • ارزیابی عملکرد دستگاههای ذیربط در اجراء مصوبات قانونی و مقررات حمایتی از مشـاغل کسـب وکار خانگی.
 • تهیه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگی.

تبصره – مصوبات ستاد در محدوده اختیارات مذکور برای کلیه دستگاه های اجرائی لازم الاجراء می باشد.

ماده  ۵ : وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ساز وکار مناسب را برای ایجـاد سـاختار دبیرخانـه دائمـیستاد با امکانات موجود و تعیین کارشناسان ذی ربط از بین کارشناسان خود در واحدهای تابعه بـا همـاهنگیمعاونت تو سعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، فراهم نماید.

تبصره – کلیه دستگاه های اجرائی ذیربط نیز موظف به تعیین واحدهای اداری مشخص در صف و ستاد بـرایرسیدگی به امور صاحبان کسب و کار و مشاغل خانگی در چارچوب پست هـای مصـوب از بـین کارشناسـانموجود خود با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری می باشند.

ماده ۶ : کلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند راهکارهای حمایتی، نظارتی و تسـهیل کننـده ایجـاد و توسـعهمشاغل خانگی مجاز را در قالب دستورالعمل، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تدوین و جهت تصویب به ستاد ارائه نمایند.

ماده ۷ : صدور مجوز مشاغل کسب و کارهای خانگی در چارچوب ضوابط ابلاغی سـتاد توسـط وزارت کـار و امور اجتماعی یا واحدهای تابعه صورت می پذیرد و صاحبان مشاغل مزبور از مزایای ذیل برخوردار می شوند.

 • استفاده از بازار محلی شهرداری جهت عرضه محصولات خانگی.
 • عضویت در شرکت سهامی عام خوشه ای تخصصی کسب و کار خانگی .
 • معافیت از عوارض اداری و تجاری تعیینی و مصوب شوراهای اسلامی شهرها و روستاها.
 • عدم نیاز به تغییر کاربری مسکونی.
 • دولت می تواند بنا به پیشنهاد ستاد نسبت به تعیین ضوابط حمایتی در زمینـه هـای مالیـات، تـامین وامقرض الحسنه اشتغال، حق بیمه خویش فرما، تعرفه مصرف آب، بـرق و سـوخت مصـرفی، ظـرف سـه مـاه ازتصویب این قانون، اقدام و اعتبار مورد نیاز را در بودجه سنواتی محاسبه و لحاظ نماید.
 • استفاده از تسهیلات بانکی به ویژه قرض الحسنه بانک ها و صندوق مهر امام رضا (ع)

تبصره – بانک مرگزی موظف است با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی ، نحوه توزیع منابع قـرض الحسـنهبرای مشاغل و کسب و کارهای خانگی را با توجه به اولویت و اهمیت انواع مشاغل خانگی و سهم هـر اسـتانتعیین و در ابتدای هر سال به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ نماید.

ماده ۸ : وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ضمن شناسـایی مشـاغل و کسـب وکـار خـانگی بـا کمـکدستگاه های ذی ربط ، فهرست مشاغل مجاز خانگی را همه ساله به تصویب ستاد برساند.

ماده ۹ : صاحبان امتیاز مشاغل کسب وکار خانگی موظـف بـه رعایـت ضـوابط و دسـتورالعمل هـای  موضـوعمبحث دوم فصل چهارم قانون کار می باشند. مالکان، صاحبان کسب و گار خـانگی و کارفرم ایـ ان موظـف بـهبازرسان موضو ع قانون کار خواهند بود.

تبصره – صاحب مجوز به منزله کارفرما تلقی می گردد و کارگاه های خانوادگی مذکور در مـاده (۱۸۸) قـانون ، مشمول بحث دوم فصل چهارم قانون کار می شوند.

ماده ۱۰ : وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با هماهنگی سایر          دستگاههای مسوول، آموزش های مهارتی و فنی مورد نیاز کسب و کارخانگی را به تناسب بازار کار، معین و به تصویب ستاد برساند.

ماده ۱۱: کلیه  شهرداریها موظفند به تناسب تعداد و تنوع کسب و کار خانگی، مکان های مناسبی را (بـازارمحلی موقت) برای عرضه محصولات صاحبان مشاغل مذکور، به صورت دوره ای در روزهـای مشـخص هفتـه، تامین نمایند.

ماده ۱۲ : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایـران موظـف اسـت در جهـت توسـعه فرهنـگ مشـاغلخانگی و انسجام بخشی به مشاغل مذکور با امکانات موجود، با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی به صورت مستمر در ساعات معین به تولید برنامه های آموزشی و ترویجی اقدام نماید.

قانون فوق مشتمل بـر دوازده مـاده و شـش تبصـره در جلسـه علنـی روز چهارشـنبه مـو رخ بیسـت و دوماردیبهشت ماه یکهزار و و سیصد و هشتاد و نه به تایید شورای نگهبان رسید.

 منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جهت دریافت فایل PDFقانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اینجا کیلک نکنید

حتما ببینید

قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي

قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

ماده ١– اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هـر عنـوان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *